Associació Balear de Mindfulnes

Estatuts

ESTATUTS

CAPÍTOL I


DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT

 

Article 1. Amb la denominació ASSOCIACIÓ BALEAR DE MINDFULNESS es constitueix una ASSOCIACIÓ a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre.

 

Article 2. Aquesta associació es constitueix per un temps indefinit.

 

Article 3. Mindfulness consisteix a parar esment a l’experiència present tal com és, intencionadament i sense jutjar-la, sense avaluar-la i sense reaccionar-hi. A més, la pràctica de Mindfulness suposa, així mateix, dirigir l’atenció al moment present amb una actitud de compassió, interès, obertura i amabilitat, independentment de si l’experiència és agradable o desagradable. (Kabat-Zinn, 2003).
A les darreres dècades, hem assistit a la introducció generalitzada de les tècniques de mindfulness des d’una perspectiva científica en diverses aproximacions de l’àmbit de la recerca, la salut i l’educació. Això justifica la creació d’una associació de caràcter científic com l’Associació Balear de Mindfulness com a vehicle d’intercanvi i trobada entre els diferents professionals interessats per portar el Mindfulness tant a la vida diària com a la professió de forma aplicada.

 

Article 4. L’existència d’aquesta associació, de caràcter cientificoprofessional, té com a finalitats:
– Promoció i divulgació de Mindfulness com a eina per a la millora de la salut tant física com psicològica.
– Estudi de Mindfulness des d’àrees com Psicoteràpia, la Psicologia bàsica, Psicologia Clínica, Educació, Neurociències, etc…
– Col·laborar amb entitats afins als nostres objectius i establir lligams institucionals amb associacions i institucions dàmbit regional i nacional.
– Promoure cursos, publicacions i formació en què participin experts en làmbit de Mindfulness i la Compassió.

 

Article 5. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les activitats següents:
– Organització de cursos i seminaris
– Creació duna pàgina web amb informació.
– Divulgació del mindfulness a altres professionals interessats.
– Creació de grups de treball a col·legis oficials
– Promoció i participació en estudis científics que tinguin com a objectiu lús de Mindfulness o tècniques afins per a la millora de la salut mental i física.
– Creació de grups de treball i de pràctica a diverses institucions
– Retirs de pràctica intensiva de Mindfulness.
– Adherir-se a les guies de bones pràctiques a la docència i aplicació de Mindfulness reconegudes internacionalment.
– Creació de xarxes nacionals d’entitats expertes a Mindfulness per desenvolupar documents de consens sobre els estàndards nacionals de qualitat dels programes i formacions i la guia de bones pràctiques/codi ètic

 

Article 6. L’Associació estableix el seu domicili social a MAHÓN plaça de la conquista 3 1ºB, 07701 i el seu àmbit territorial on realitzarà principalment les seves activitats és tota la comunitat autònoma balear.


Article 7. Els òrgans de representació, govern i administració de lAssociació seran: LAssemblea General, la Junta Directiva, el Consell dHonor, i les Seccions.

 

CAPÍTOL II


ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ: ASSEMBLEA GENNERAL

 

Article 8. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i competent per triar la junta directiva.

 

Article 9. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebra anualment dins dels quatre mesos següents al tancament del darrer exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del president, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.

 

Article 10. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, el dia i l’hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de mediar almenys quinze dies, podent així mateix fer-se constar si escau la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i una altra pugui mediar un termini inferior a mitja hora.

 

Article 11. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin un terç dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret de vot.
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superin els negatius, i no seran computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.
Serà necessària majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes, per a:
a) Dissolució de l’entitat.
b) Modificació dEstatuts.
c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.
d) Remuneració dels membres de lòrgan de representació.

 

Article 12. Són facultats de l’Assemblea General:
a) Triar la Junta directiva
b) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.
c) Examinar i aprovar els comptes anuals.
d) Ratificar els membres de la Junta Directiva que es proposin com a tals.
e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f) Dissolució de lassociació.
g) Modificació dels Estatuts.

h) Disposició o alienació dels béns
i) Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.
j) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.

 

Article 13. Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a aquest efecte:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Dissolució de lAssociació.

 

CAPÍTOL III
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ: LA JUNTA DIRECTIVA

 

Article 14. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, i un nombre de vocals mínim de 0 vocals i un nombre màxim de 3 vocals. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per lAssemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 2 anys prorrogable.

 

Article 15. Aquests poden causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades i per expiració del mandat.

 

Article 16. Els membres de la Junta Directiva que hagin esgotat el termini per al qual van ser elegits, continuaran ostentant els càrrecs fins al moment en què es produeixi l’acceptació dels que els substitueixin.

 

Article 17. La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini el seu president i a iniciativa o petició de cinc dels seus membres. Queda constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids han de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president serà de qualitat.

 

Article 18. Facultats de la Junta Directiva:
Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.
Són facultats particulars de la Junta Directiva:


a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els contractes i actes oportuns.
b) Executar els acords de lAssemblea General.
c) Convocar eleccions, com a mínim, un mes abans del termini de finalització del mandat.
d) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes anuals.
e) Resoldre sobre l’admissió de nous associats.
f) Nomenar delegats per a alguna activitat determinada de l’Associació.
g) Qualsevol altra facultat que no sigui de la competència exclusiva de l’Assemblea General de socis.

 

Article 19. El president tindrà les atribucions següents: Representar legalment l’Associació davant de tota mena d’organismes públics o privats; convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la signatura els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sens perjudici de donar-ne compte posteriorment a la Junta Directiva.

 

Article 20. El vicepresident substituirà el president en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.

 

Article 21. El secretari tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’associació legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de juntes directives i altres acords socials inscriptibles als registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.
La funció del tresorer serà la del secretari, amb caràcter temporal i davant de l’absència justificada del mateix, així com la d’auxiliar-lo en les obligacions pròpies del càrrec.

 

Article 22. El Tresorer recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el President, vetllant pel correcte compliment de les obligacions tributàries, fiscals i, si escau, laborals de l’Associació en temps i forma.
La funció del secretari serà la del tresorer, amb caràcter temporal i davant de l’absència justificada del mateix, així com la d’auxiliar-lo en les obligacions pròpies del càrrec.

 

Article 23. Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa Junta els encomani.

 

Article 24. Les vacants que es puguin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a aquest efecte.

 

CAPÍTOL IV


ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ: CONSELL D’HONOR

 

Article 25. El Consell d’Honor de l’Associació estarà integrat per un president honorífic i aquells socis membres rellevants de la comunitat científica vinculats amb la salut i l’educació, experts en Mindfulness i/o compassió que hagin fet aportacions significatives en aquest àmbit de coneixement , o hagin impulsat el desenvolupament de l’Associació, proposats tots ells per la Junta Directiva amb l’aprovació de l’Assemblea General

 

Article 26. El Consell d’Honor de l’Associació serà un òrgan consultiu superior, la finalitat del qual serà assessorar el President i la Junta Directiva en el desenvolupament de les seves funcions, donant suport a les línies d’actuació estratègica de l’associació i proposant noves iniciatives així com vetllar pel compliment dels fins estatutaris.

 

CAPÍTOL V

ÒRGANS DE GOVERN: SECCIONS

 

Article 27. A proposta de la Junta Directiva i per acord de l’Assemblea General podran organitzar-se a l’Associació aquelles Seccions que s’estimin convenients per al millor compliment de les finalitats de la mateixa. Poden ser seccions territorials o bé seccions temàtiques o de caràcter científic. Aquestes seccions estaran dirigides per un coordinador. Una secció per illa amb coordinador.

 

Article 28. L’elecció dels diferents coordinadors de les seccions s’efectuarà d’acord amb els criteris següents:

El coordinador de la secció serà inicialment proposat per la Junta directiva i aprovat a Assemblea i la durada del seu càrrec serà de tres anys prorrogables.
Els membres que s’incloguin vàlidament a cada secció podran triar un coordinador. La durada del càrrec de coordinador serà de tres anys prorrogables.
L’elecció es durà a terme a la reunió de la Secció que coincideixi amb la finalització del mandat del coordinador en funcions.
L’elecció s’efectua per votació dels membres de la secció, entre els candidats que lliurement es presentin sent elegit el que obtingui la majoria simple dels vots emesos.

 

Article 29. Constitució i composició de les seccions:
Les seccions es constituiran per acord de l’Assemblea General que haurà de nomenar al mateix acte de la constitució de la Secció, un Coordinador territorial de la mateixa. Aquest nomenament deixarà de ser efectiu al cap de tres anys, termini en què la Secció triarà el Coordinador, segons larticle anterior.
Les seccions s’organitzaran al voltant d’un territori, una temàtica professional o científica, o representaran els professors certificats oficialment als principals protocols de Mindfulness i Compassió estandarditzats i reconeguts internacionalment.
Podran ser membres de les seccions els socis afiliats, d’honor i titulars, de l’Associació.

 

Article 30. Funcions de les seccions:
Les seccions tindran com a objectius:
Fomentar, dacord amb les propostes de lAssemblea General de lAssociació i amb la Junta Directiva, el coneixement científic i/o la millora del treball professional dins del camp dinterès sobre el qual sastructuren.
Millorar la comunicació professional a les diferents àrees sectorials.
Proposar a la Junta Directiva les accions encaminades a assolir els fins exposats als apartats A i B d’aquest mateix article.

 

CAPÍTOL VIi

SOCIS

Article 31. Poden pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació i que compleixin els requisits de l’article 32.

 

Article 32. Dins de l’Associació existiran les classes de socis següents:
1. Socis fundadors, que seran aquells que participin a l’acte de constitució de l’associació.
2. Socis Titulars: Com que és una Associació de caràcter cientificoprofessional, la Junta Directiva designarà els membres titulars en funció dels criteris inclusius següents: 1) Doctorats o llicenciats en Psicologia, Medicina, Biologia, Ciències de l’Educació i altres llicenciatures adscrites a làrea de la salut i leducació, que tinguin a veure amb les finalitats de lassociació . 2) Experiència acreditada a Mindfulness. 3) Serà imprescindible, bé que hagin desenvolupat o desenvolupin treballs, funcions o tasques a l’associació, o bé en àmbits professionals, de recerca i/o acadèmics relacionats amb Mindfulness, que siguin considerats rellevants per la Junta Directiva. 4) Que contribueixin activament al seu finançament, a més a més de la seva feina. 5) A més, hauran de ser avalats per dos socis titulars que coneguin el candidat.
3. Socis Afiliats: Els requisits per a la seva admissió són: 1) Que tinguin interès en els fins i les activitats de l’associació. 2) Que practiquin Mindfulness i/o Compassió i ho puguin acreditar. Per passar de soci afiliat a soci titular caldrà que sigui sol·licitat pel soci, i es compleixin els requisits de lapartat anterior.
4. A més, el soci afiliat haurà d’estar un any col·laborant activament en el desenvolupament de treballs, funcions o tasques a l’associació, o bé en àmbits professionals, de recerca i/o acadèmics relacionats amb Mindfulness, que siguin considerats rellevants per la Junta Directiva, abans de poder passar a ser soci titular.
5. La Junta Directiva podrà suggerir a l’Assemblea incorporar socis que siguin professors/instructors/formador de formadors que es vagin desenvolupant a nivell nacional i internacional, sempre que compleixin els requisits i estàndards nacionals que s’aprovin per la Comissió Nacional d’Estàndards de Formació de Professors de Mindfulness o similar.
6. Socis d’Honor: Seran aquells socis que formin part del Consell d’Honor i que bé pel seu prestigi atesa la seva rellevància nacional i internacional com a experts en Mindfulness i/o Compassió, o bé per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’associació, es facin creditors de tal distinció. Aquest Consell d’Honor s’encarregarà de vetllar pel compliment dels fins estatutaris i d’assessorar la Junta Directiva en el compliment dels fins de l’associació. Així mateix, el Consell estarà presidit pel President Honorífic Fundador. El nomenament dels socis dhonor correspondrà a lAssemblea General a proposta de la Junta Directiva

 

Article 33. Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:
a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixessin de satisfer quotes periòdiques.
c) Per cometre actes impropis que atemptin contra els fins de l’associació o bé que deixi de reunir els requisits pels quals se’ls va admetre.
d) La facultat de determinar la baixa pels motius dels apartats b) i c) anteriors, recaurà a la Junta Directiva.

 

Article 34. Els socis fundadors i els socis titulars tindran els drets següents:
a) Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que pugui obtenir l’Associació.
c) Participar a les Assemblees amb veu i vot.
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius de la Junta.
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de lAssociació.
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l’Associació.

 

Article 35. Els socis fundadors i titulars tindran les obligacions següents:
a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
b) Abonar les quotes que es fixin.
c) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

 

Article 36. Els socis afiliats tindran els mateixos drets i obligacions que els titulars excepte l’apartat d) de l’article 34, quant a la possibilitat de ser elegits per a càrrecs de la Junta directiva, i el c) de l’article 35.

 

Article 37. Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els socis titulars, a excepció de les previstes a l’apartat b) de l’article 35. Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren als apartats c) id) del article 34.

 

Article 38. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i les activitats de l’Associació seran els següents:
a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
b) Les subvencions, donacions, llegats o herències que poguera rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
c) Qualsevol altre recurs lícit derivat de les activitats de lassociació.

 

Article 39. El patrimoni inicial o el Fons Social de l’Associació és de 20 euros.

 

Article 40. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

 

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ

Article 41. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, d’acord amb el que disposa l’article 24 dels presents Estatuts.

 

Article 42. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingits els deutes, i si existís sobrant liquido el destinarà per a fins que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

A Maó, a 13 de febrer de 2017

 

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad